ماسال، اولسبلانگاه Canon EOS 60D 18-200 @ 24 1 shot 1/200 sec. F/9 ISO 100 @Mr_Ataei #اینستاگرام_نورنگار #کانن #عکاسی #ماسال

Flickr Photo Credit from ماسال، اولسبلانگاه Canon EOS 60D 18-200 @ 24 1 shot 1/200 sec. F/9 ISO 100 @Mr_Ataei #اینستاگرام_نورنگار #کانن #عکاسی #ماسال